HOSPITAL HOWA GÖRNÜŞI AWTOMATIK GAPY
Rentgen gapy
MASLAHAT MANU GAPY
HOSPITAL SLIDING GAPY
HOSPITAL SWING GAPY
Önümler

ÖNÜMLER

 • Gyzgyn täze önümler Hytaý GMP Iýmit dermanhana barlaghanasy ýa-da hassahana goşa poslamaýan polat arassa otag polat gapylary

  Gyzgyn täze önümler Hytaý GMP Iýmit dermanlary ...

  Işgärlerimiziň arzuwlaryny amala aşyrmak tapgyry bolmak!Has bagtly, has agzybir we has hünärmen topary döretmek üçin!Müşderilerimiziň, üpjün edijilerimiziň, jemgyýetimiziň we özümiziň gyzgyn täze önümler üçin Hytaý GMP Azyk farmasewtiki barlaghanasy ýa-da hassahananyň goşa poslamaýan polatdan arassa otag polat gapylary üçin özara girdeji gazanmak üçin, indi köp önüm çeşmesi bar, baha belligi hem artykmaçlygymyzdyr.Önümlerimiz we çözgütlerimiz bilen gyzyklanmak üçin hoş geldiňiz.Işleýänlerimiziň arzuwlaryny amala aşyrmak tapgyry bolmak ...

 • Hytaý arassa otagy GRP hassahanasynyň gapylary hassahananyň süýşýän gapysy üçin aýratyn baha

  Hytaý arassa GRP hassahanasy üçin aýratyn baha ...

  Soňky birnäçe ýylda kompaniýamyz içerde we daşary ýurtda ösen tehnologiýalary siňdirdi we siňdirdi.Bu aralykda, kompaniýamyz Hytaýyň arassa otag GRP hassahanasynyň gapy hassahanasynyň gapylary üçin ýörite bahany ösdürmäge bagyşlanan hünärmenler toparyny işleýär, önümlerimiz iň bäsdeş bahasy we satuwdan soňky hyzmatyň iň artykmaçlygy hökmünde dünýäden meşhur. Müşderilere the Soňky birnäçe ýylda kompaniýamyz öňdebaryjy tehnologiýalary özleşdirdi we siňdirdi ...

 • Awtoulag hassahanasynyň iş gapylary 10 ýyllyk kepillik üçin alýumin garyndy plastinka bilen ýokary hilli howa geçirmeýän awtoulag süýşüriji gapylar.

  Awtoulag hassahanasynyň iş gapylary ýokary hilli howa -...

  Düşündiriş Ady Awtoulag hassahanasynyň iş gapylary, 10 ýyllyk kepillik üçin alýumin garyndy plastinka bilen ýokary hilli howa geçirmeýän awtoulag süýşýän gapylar.Gelip çykan ýeri Şandong, Hytaý Arassa ölçegi 1500 * 2100 ýa-da plastinka materialyny talap edýär 0.8mm galvanizli polatdan ýasalan tozan örtülen reňk Islendik reňk şahadatnamasy CE, GB / T240014-2016, ISO14001: 2015 Ermetiki tutawajyň aksesuarlary 2 sany aýak datçigi we 1 sany howpsuzlyk datçigi Leafaprak çarçuwasy Leafaprak çarçuwasyz penjire penjiresi ýa-da penjiresiz gapy ýapragy ...

 • Keselhana amaly üçin el bilen swing gapysy 10 ýyllyk kepillik üçin alýumin garyndy plastinka bilen ýokary hilli el bilen swing gapylaryny açyň

  Keselhana ýüz tutmak üçin el bilen swing gapy ...

  10 ýyllyk kepillik üçin alýuminiý garyndy plastinka bilen açyk ýokary hilli el bilen işleýän gapylary 10 ýyllyk kepillik üçin el bilen swing gapylary bilen üpjün edýäris, köp ýyllap Europeewropanyň we Amerikanyň bazaryny öz içine alýan demir gapylara bagyş etdik, Hytaýda uzak möhletli hyzmatdaş bolmagyňyzy isleýäris .Düşündiriş Ady Keselhana ýüz tutmak üçin el bilen swing gapysy Şandong, Hytaý (materik) Açyk ululygy 900 * 2100 Gap gapagy 0.8mm galvanizli polat list, poroşok bilen örtülen ...

 • El bilen X-RAY hassahananyň iş gapylary ýokary hilli 10 ýyllyk kepillik üçin alýumin garyndy plastinka bilen el bilen swing gapylary

  El bilen X-RAY hassahananyň operasiýa gapylary ýokary hilli ...

  El bilen X-RAY hassahananyň iş gapylary ýokary hilli 10 ýyllyk kepillik üçin alýumin garyndy plastinka bilen el bilen swing gapylary El bilen X-RAY hassahanasynyň iş gapylaryny ýokary hilli el bilen işleýän gapylary 10 ýyllyk kepillik üçin alýumin garyndy plastinka bilen el bilen swing gapylary, köp ýyllap demir gapylara bagyş etdik, Europeewropanyň we Amerikanyň bazarynyň köpüsini öz içine alýan, Hytaýda uzak möhletli hyzmatdaşyňyza öwrülýäris.Düşündiriş Adyň gollanmasy X-RAY hassahananyň iş gapylary ýokary hilli Alýumin bilen el bilen swing gapylary ...

 • Icu üçin awtoulag hassahanasynyň iş gapylary Qualityokary hilli howa geçirmeýän, 10 ýyllyk kepillik üçin alýumin garyndy plastinka bilen awtoulag süýşüriji gapylar.

  Icu ýokary hilli awtoulag hassahanasynyň iş gapylary ...

  Ady: 10 ýyllyk kepillik üçin alýumin garyndy plastinka bilen ICU ýokary hilli howa geçirmeýän awtoulag süýşüriji gapylar Gelip çykan ýeri: Şandong, Hytaý Açyk ölçegi: 1500 * 2100 ýa-da plastinka materialy: 0.8mm galvanizli polat ýa-da ähli aýna Poroşok örtülen reňk: Islendik reňk şahadatnamasy: CE, GB / T240014-2016, ISO14001: 2015 Tutuş: Ermetiki tutawaç Garnituralar: 2 sany aýak datçigi we 1 sany howpsuzlyk datçigi ICU ýokary kwo üçin awtoulag hassahanasynyň gapylaryny üpjün edýäris ...

BIZ hakda

 • Şandong Moenke

  IET GOWY HYZMAT.

  Şandong Moenke gapy senagaty, Ltd.lukmançylyk gapylaryny, awtomatiki gapylary, giriş dolandyryş ulgamlaryny we radiasiýa gorag gapylaryny öndürmekde, satmakda we gurnamakda ýöriteleşýär.Hil we abraý bilen ösüşden halas bolmak, Moenke gapy senagatynyň köp ýyl bäri dowam edip gelýän pelsepesi bolup durýar.

 • Biz hakda
 • Biz hakda
 • Biz hakda

SANATÇYLYK HABARLARY

 • Keselhananyň gapy energiýasynyň şowsuzlyklary we çözgütleri

  IET GOWY HYZMAT.

  Keselhananyň gapysy esasan hassahananyň köpçülik ýerlerinde ulanylýar.Keselhana köp bakteriýaly tebigy gurşawdyr.Keselhananyň ýörite ýeri üçin adamlaryň akymy köp we dykyz, çaknyşyklar bolýar.Şonuň üçin hassahananyň gapysynyň bolmagy diňe bir ...

 • Keselhanadaky ýörite operasiýa gapysyny arassalamak üçin nähili çäreler bar?

  IET GOWY HYZMAT.

  Keselhanada ulanylýan operasiýa gapy radioaktiw çeşmä gaty gowy goraýjy täsir edýär.Onuň materialy gaty üýtgeşik we bahasy gaty gymmat.Uzak dowam etmegi üçin ony uzak wagtlap arassalamaly we gaty ýokary orny eýeleýär ...

 • Germetiki gapylaryň artykmaçlyklary

  IET GOWY HYZMAT.

  Daşky gurşawynyň aýratynlygy sebäpli hassahananyň operasiýa otagy köplenç operasiýa otagynyň gapysyndan germetiklik, ses izolýasiýasy, ýylylygy tygşytlamak, basyşa garşylyk, tozan geçirmezlik, ýangynyň öňüni almak we radiasiýa goramak funksiýalaryny talap edýär.Ho ...

 • Howa geçirijilik gapysynda çyglylygyň sebäpleri we çözgütleri näme?

  IET GOWY HYZMAT.

  Howa geçirijilikli gapylar durmuşymyzyň hökmany bölegi bolmaly, ýöne ulanylyşda çyglylyk bolar.Köp ulanyjynyň bu mesele barada has köp alada edýändigine ynanýaryn, şonuň üçin hemmeleriň bulaşyklygyny çözmek üçin redaktor bu sebäbiň sebäpleri we çözgütleri barada käbir maglumatlary jemledi ...

 • Radiasiýa gorag gapysynyň gurşuny, radiasiýanyň öňüni almak üçin belli bir galyňlyga eýe bolmalydyr

  IET GOWY HYZMAT.

  Daşky gurşawy gurşap, ygtybarly radiasiýa goragyna ýetýäris.Lukmançylyk howa geçirmeýän gapylary we radiasiýa garşy gapylary tejribeli öndüriji hökmünde Moenke, radiasiýanyň intensiwligine görä gurşun örtükleriniň belli bir galyňlyga eýe bolmalydygyna ynanýar.Bu galyňlyk t ...